Information  X 
Enter a valid email address

UCB (0GD8)

  Print      Mail a friend       Annual reports

Friday 23 October, 2009

UCB

UCB doet een aanbod van obligaties met vaste re...

DEZE AANKONDIGING IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF
ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF
JAPAN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAARIN DERGELIJKE VERSPREIDING
ONWETTIG ZOU ZIJN OP GROND VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING

Dit persbericht  maakt  gereglementeerde informatie  uit  zoals
gedefinieerd in het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007
betreffende de  verplichtingen  van emittenten  van  financiële
instrumenten die zijn toegelaten  tot de verhandeling op  een
gereglementeerde markt

Brussel, België, 23 oktober, 16.30 (CEST) - UCB NV ("UCB" of de
"Vennootschap") kondigt vandaag aan dat zij een aanbod zal doen van
minimum EUR 150 miljoen[1] obligaties (de "Obligaties") in de vorm
van een openbaar aanbod voor retail beleggers in België en Luxemburg.

UCB speelt met deze uitgifte in op de huidige marktomstandigheden die
gunstig zijn op het vlak van interest en liquiditeit. De uitgifte
maakt deel uit van het beleid van UCB om financieringsbronnen te
diversifiëren en de opbrengsten van de operatie zullen gebruikt
worden voor algemene vennootschapsdoeleinden.

De uitgifteprijs is vastgesteld op 101,875% van de nominale waarde
van iedere Obligatie met een coupon van 5,75% per jaar en een bruto
opbrengst van 5,31% per jaar. De Obligaties zijn beschikbaar in
coupures van EUR 1 000 en de inschrijvingsperiode zal lopen van 26
oktober 2009 09u00 tot 25 november 2009 16u00, onder voorbehoud van
vervroegde afsluiting van het aanbod. De betaaldag zal 27 november
2009 zijn. BNP Paribas Fortis, ING en KBC Bank treden gezamenlijk op
als lead managers voor deze transactie.

De Obligaties zullen uitgegeven worden door UCB NV en de verwachting
is dat ze genoteerd zullen worden op de Luxembourg Stock Exchange. De
Obligaties worden aangeboden en verkocht aan niet-Amerikaanse
personen buiten de VS conform Regulation S onder de Securities Act
1933, zoals gewijzigd.

De Obligaties kunnen vervroegd afgelost worden naar keuze van de
houder van de Obligaties na een geval van wanprestatie of in bepaalde
gevallen bij een verandering van controle (change of control).
Gelieve het Prospectus te raadplegen voor details.

Belgische residenten die onderworpen zijn aan de Belgische
personenbelasting en die de Obligaties aanhouden als een private
belegging zijn onderworpen aan een Belgische bevrijdende roerende
voorheffing van 15% op het bruto bedrag van de interest op de
Obligaties. Gelieve op te merken dat het toepasselijk
belastingsregime afhankelijk is van de individuele situatie van elke
belastingbetaler en kan gewijzigd worden in de toekomst. Andere
categorieën van beleggers worden uitgenodigd om hun eigen
persoonlijke adviseurs te raadplegen over het belastingsregime dat op
hen van toepassing zal zijn.

Bijkomende informatie - Voornaamste risico's verbonden aan de
Obligaties: De houder van de Obligaties is onderworpen aan het risico
van niet-vergoeding van het kapitaal op de vervaldag ingeval van
wanprestatie van de emittent. Daarenboven fluctueert de prijs van de
Obligaties in functie van verschillende factoren zoals de financiële
toestand van de emittent, de evolutie van de interestvoeten en de
volatiliteit van de markt. De markt kan beperkt en slecht zijn op het
vlak van liquiditeit. Andere risicofactoren zijn beschreven in het
Prospectus.

Het Prospectus betreffende de Obligaties kan aangevraagd worden aan
het loket van ieder BNP Paribas Fortis agentschap, ING agentschap,
KBC Bank, CBC Banque en Centea agentschap en ieder ING Bank
agentschap en kan geraadpleegd worden op de websites van deze
instellingen. Het kan tevens gevonden worden op de website van UCB
op: 

http://www.ucb.com/investors/financials.

Hoe kunnen retail beleggers inschrijven op deze Obligaties?

BNP Paribas Fortis: via PC Banking of Phone Banking 02 433 40 31 of
in ieder BNP Paribas Fortis agentschap. Bijkomende informatie kan
verkregen worden via Phone Banking of door naar te surfen naar de
website www.fortisbanking.be/emissies (ga daarna naar "uitstaande
uitgiftes").

ING: via Home Bank of aan het loket van ieder ING Agentschap. Voor
bijkomende informatie kan u altijd het ING contact center bellen op
02 464 60 00 of surfen naar de website www.ing.be/prive/producten (ga
daarna naar "Sparen en beleggen")

KBC Bank: via KBC Online of in ieder agentschap van KBC Bank, CBC
Banque of Centea. Voor bijkomende informatie kan u altijd het KBC
Telecenter bellen op 078 15 21 53 of surfen naar de website
www.kbc.be/obligaties.

Voor meer informatie:

Nancy Nackaerts, External Communications, UCB
T +32.473.864.414, nancy.nackaerts@ucb.com

Over UCB
UCB, Brussel, België (www.ucb.com) is een biofarmaceutische
onderneming die zich toelegt op onderzoek, ontwikkeling en
commercialisering van vernieuwende geneesmiddelen, met nadruk op het
vlak van het centrale zenuwstelsel en immunologieziekten. UCB telt
ongeveer 10 000 medewerkers in meer dan 40 landen en haalde in 2008
een omzet van EUR 3,6 miljard. UCB is genoteerd op Euronext Brussel
(symbool: UCB).

Toekomstgerichte verklaring
Dit persbericht bevat uitspraken over de toekomst op basis van
bestaande plannen, ramingen en overtuigingen van het management.
Dergelijke uitspraken zijn onderworpen aan risico's en onzekerheden
waardoor de reële resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de
resultaten in dergelijke toekomstgerichte uitspraken in dit
persbericht. Belangrijke factoren die tot dergelijke verschillen
kunnen leiden, zijn: wijzigingen in de algemene economische,
zakelijke en concurrentiesituatie, effecten van toekomstige
gerechtelijke beslissingen, wijzigingen in wettelijke voorschriften,
schommelende wisselkoersen en de aanwerving en handhaving van zijn
werknemers.

Waarschuwing
DEZE AANKONDIGING IS NIET  VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS  OF
ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF
JAPAN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAARIN DERGELIJKE VERSPREIDING
ONWETTIG ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING.

DE VERSPREIDING VAN DEZE AANKONDIGING EN HET AANBOD EN VERKOOP VAN DE
IN DEZE AANKONDIGING BESCHREVEN EFFECTEN KAN IN BEPAALDE JURISDICTIES
BEPERKT WORDEN DOOR DE WET. ELKE PERSOON DIE DEZE AANKONDIGING LEEST
DIENT ZICH OVER ELKE DERGELIJKE BEPERKING TE INFORMEREN EN DIE IN
ACHT TE NEMEN.

IEDER AANBOD EN IEDER FORMEEL DOCUMENT DAARBIJ HOREND ZAL ONDERWORPEN
ZIJN AAN OPSCHORTENDE EN ONTBINDENDE VOORWAARDEN, ONDER ANDERE AAN
DEZE VOORWAARDEN DIE GEBRUIKELIJK ZIJN VOOR DIT SOORT AANBOD. GEEN
ENKEL AANBOD ZAL SLAGEN WANNEER DERGELIJKE OPSCHORTENDE VOORWAARDEN
ZICH NIET VOORDOEN OF WANNEER DERGELIJKE ONTBINDENDE VOORWAARDEN ZICH
VOORDOEN OF WANNEER, IN VOORKOMEND GEVAL, GEEN AFSTAND WORDT GEDAAN
VAN DIE VOORWAARDEN.

DEZE AANKONDIGING IS GEEN AANBOD VAN EFFECTEN IN DE VERENIGDE STATEN
OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE. DE OBLIGATIES (EN DE GEWONE AANDELEN VAN
DE VENNOOTSCHAP) MOGEN NIET ZONDER REGISTRATIE OF VRIJSTELLING VAN
REGISTRATIE ONDER DE VS SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD (DE
"SECURITIES ACT") WORDEN AANGEBODEN OF VERKOCHT IN DE VERENIGDE
STATEN. UCB NEEMT NIET VOOR OM ENIG DEEL VAN HET GEPLANDE AANBOD TE
REGISTREREN IN DE VERENIGDE STATEN OF OM EFFECTEN AAN TE BIEDEN IN DE
VERENIGDE STATEN. HET AANBOD WORDT BUITEN DE VERENIGDE STATEN GEDAAN
OVEREENKOMSTIG REGULERING S ONDER DE SECURITIES ACT.

DEZE AANKONDIGING IS EEN ADVERTENTIE EN GEEN PROSPECTUS IN DE ZIN VAN
RICHTLIJN 2003/71/EC VAN HET EUROPESE PARLEMENT EN DE RAAD VAN 4
NOVEMBER 2003 (ZOALS OMGEZET IN ELKE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE
ECONOMISCHE RUIMTE, DE "PROSPECTUSRICHTLIJN").

DE DEFINITIEVE VOORWAARDEN VAN DE TRANSACTIES DIE HIERIN BESCHREVEN
ZIJN, ZULLEN WORDEN BESCHREVEN IN HET PROSPECTUS DAT OPGESTELD ZAL
WORDEN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN (HET "PROSPECTUS"). BELEGGERS
DIENEN NIET IN TE SCHRIJVEN OP EEN VAN DE EFFECTEN DIE HIERIN
BESCHREVEN STAAN TENZIJ OP BASIS VAN INFORMATIE VERVAT IN DE
UITEINDELIJKE VERSIE VAN HET PROSPECTUS.

DEZE AANKONDIGING WORDT IN HET VERENIGD KONINKRIJK ENKEL GERICHT AAN
(I) PERSONEN DIE PROFESSIONELE ERVARING HEBBEN IN AANGELEGENHEDEN IN
VERBAND MET INVESTERINGEN DIE ONDER ARTIKEL 19(5) VALLEN VAN HET
FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER
2005 (HET "ORDER"), (II) PERSONEN DIE VALLEN ONDER ARTIKEL 49 VAN HET
ORDER EN (III) PERSONEN AAN WIE ZE DAARBUITEN LEGAAL KAN WORDEN
MEEGEDEELD (AL  DEZE PERSONEN  GEZAMENLIJK DE  "GEKWALIFICEERDE
PERSONEN"). IN HET VERENIGD KONINKRIJK IS DEZE AANKONDIGING ENKEL
GERICHT AAN GEKWALIFICEERDE  PERSONEN EN  IEDERE BELEGGING  OF
BELEGGINGSACTIVITEIT WAARMEE DEZE AANKONDIGING VERBAND HOUDT, IS
ENKEL BESCHIKBAAR VOOR GEKWALIFICEERDE PERSONEN OF ZAL ENKEL GEVOERD
WORDEN DOOR GEKWALIFICEERDE PERSONEN. AANVRAGEN UIT HET VERENIGD
KONINKRIJK ALS RESULTAAT VAN DEZE AANKONDIGING ZULLEN BEANTWOORD
WORDEN ALS DE BETROKKEN PERSOON EEN GEKWALIFICEERDE PERSOON IS.
ANDERE PERSONEN DIENEN NIET VOORT TE GAAN OF TE HANDELEN OP  BASIS
VAN DEZE AANKONDIGING OF DE INHOUD ERVAN.

ELKE AANKOOP OF AANVRAAG VAN OBLIGATIES VAN DE VENNOOTSCHAP INGEVOLGE
HET AANBOD DIENT GEDAAN TE WORDEN OP BASIS VAN DE INFORMATIE VERVAT
IN HET PROSPECTUS DIE TE GEPASTEN TIJDE ZAL WORDEN UITGEGEVEN DOOR DE
EMITTENT IN VERBAND MET HET AANBOD.

[1] Het minimum bedrag is het minimum bedrag aan obligaties dat de
Vennootschap beoogt te verkopen. Aangezien de lead managers geen
verplichting tot vaste overname hebben, kan dit bedrag worden
verminderd (tot het bedrag dat effectief geplaatst is op het einde
van de inschrijvingsperiode). Het totaal bedrag van de Obligaties die
uitgegeven zullen worden zal gepubliceerd worden op de websites van
BNP Paribas Fortis, ING en KBC Bank op het einde van de
inschrijvingsperiode.


Klik op onderstaande link voor de pdf-versie van het persbericht:


Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de 
afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.