Information  X 
Enter a valid email address

Outotec Oyj (0L9T)

  Print      Mail a friend       Annual reports

Wednesday 23 April, 2008

Outotec Oyj

KORJAUS: Outotecin osavuosikatsauksen tammi-maa...

OUTOTEC OYJ        PÖRSSITIEDOTE       23.4.2008      klo 9.00,
korjaus klo 10.20
 
KORJAUS: TAMMI-MAALISKUUN 2008 OSAVUOSIKATSAUS
 
Uusien tilausten kertymä kasvoi 78 %:lla, liikevoiton kehitys jatkui
hyvänä
 
Tammi-maaliskuu 2008 lyhyesti (vuoden 2007 vastaavat luvut
sulkeissa):
- Liikevaihto: 225,6 miljoonaa euroa (211,7 milj. euroa)
- Liikevoitto: 21,0 miljoonaa euroa (13,6 milj. euroa)
- Voitto ennen veroja: 23,1 miljoonaa euroa (15,3 milj. euroa)
- Osakekohtainen tulos: 0,39 euroa (0,25 euroa)
- Tilauskertymä: 298,8 miljoonaa euroa (168,1 milj. euroa)
- Tilauskanta: 1 359,6 miljoonaa euroa (836,5 milj. euroa)
- Liiketoiminnan nettorahavirta: 40,7 miljoonaa euroa (21,1 milj.
euroa)
- Outotec toistaa koko vuotta 2008 koskevat näkymät liikevaihdon ja
liikevoiton osalta; lisäksi tilauskannan arvioidaan vuoden 2008
lopussa olevan suurempi kuin edellisen vuoden lopussa.
 
Toimitusjohtaja Tapani Järvinen:
"Outotecin teknologioiden ja palveluiden kysyntä jatkui voimakkaana
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja tilaushankintamme onnistui
hyvin. Useissa uusissa tilauksissa omaan tuotekehitykseen perustuvan
teknologian osuus oli korkea. Tilauskantamme vahvistui edelleen
loppuvuoden ennätyksellisestä tasosta ja tuloskehitys jatkui hyvänä
vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä.
 
Olen myös tyytyväinen palveluliiketoimintamme kehitykseen,
erityisesti uusiin kolmen vuoden palvelusopimuksiin Bolidenin ja
Norilsk Nickelin Suomessa sijaitsevien tehtaiden kanssa. Nämä
sopimukset kuvastavat kykyämme tuottaa asiakkaillemme lisäarvoa
palveluilla ja tukevat tavoitettamme kasvattaa
palveluliiketoimintaamme merkittävästi seuraavien vuosien aikana.
Vuoden ensimmäisen neljänneksen saavutuksien sekä suotuisana
jatkuvien kaivos- ja metalliteollisuuden markkinanäkymien johdosta
olemme luottavaisia loppuvuoden 2008 suhteen".
 

Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista
 
                      Q1   Q1  Viim.  Q1-Q4
                      2008  2007  12kk  2007
Liikevaihto, milj. EUR          225,6 211,7 1 014,0 1 000,1
Bruttokate, %               20,4  19,0  20,7  20,4
Liikevoitto, milj. EUR          21,0  13,6  103,4  96,1
Liikevoitto, % liikevaihdosta       9,3  6,4  10,2   9,6
Voitto ennen veroja, milj. EUR      23,1  15,3  112,6  104,8
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj.
EUR                    40,7  21,1  162,6  143,0
Korollinen nettovelka kauden lopussa,
milj. EUR                -316,8 -187,8 -316,8 -292,9
Velkaantumisaste kauden lopussa, %   -178,2 -121,7 -178,2 -136,4
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -176,7 -129,7 -176,7 -153,9
Sijoitetun pääoman tuotto, %       47,4  44,5  68,1  59,8
Oman pääoman tuotto, %          33,2  27,6  50,3  43,3
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 359,6 836,5 1 359,6 1 317,2
Tilauskertymä, milj. EUR         298,8 168,1 1 593,8 1 463,0
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana   2 185 1 860  2 113  2 031
Osakekohtainen tulos, EUR         0,39  0,25  1,99  1,85

 
 
VUODEN 2008 NÄKYMÄT
 
Outotecin markkinanäkymien arvioidaan pysyvän hyvinä vuonna 2008.
Kaivos- ja metalliteollisuuden näkymät jatkuvat edelleen hyvinä ja
metallien tarjonnan niukkuus kannustaa Outotecin asiakasteollisuutta
investoimaan laajasti uusiin tuotantolaitoksiin,
modernisointiprojekteihin ja laajennuksiin. Hyvän markkinatilanteen
myötä Outotecin prosessiteknologioiden ja palveluiden kysynnän
odotetaan jatkuvan vuonna 2008 hyvänä.
 
Outotec toistaa koko vuotta koskevat näkymät liikevaihdon ja
liikevoiton osalta. Vahvan tilauskannan ja ennakoitujen uusien
tilausten perusteella johto arvioi, että vuonna 2008
- liikevaihto tulee kasvamaan yli 25 %:lla vuodesta 2007, ja että
- liikevoitto tulee paranemaan vuodesta 2007 ja liikevoittomarginaali
tulee olemaan jonkin verran vuoden 2007 tasoa parempi, mihin
vaikuttavat uusien tilausten tyyppi ja projektien valmistumisajat.
 
Lisäksi johto arvioi, että tilauskanta vuoden 2008 lopussa tulee
olemaan suurempi kuin edellisen vuoden lopussa.
 
 
TAMMI-MAALISKUUN 2008 OSAVUOSIKATSAUS
 
MARKKINAT
 
Kaivos- ja metalliteollisuuden myönteinen ilmapiiri ja vilkas
investointitoiminta jatkuivat vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana
metallien kasvavan kulutuksen ja tuotannon ansiosta.
Asiakasteollisuuden keskittyminen on jatkunut vilkkaana ja tästä
aiheutuvat muutokset saattavat vaikuttaa uusien hankkeiden
etenemiseen. Metallien kysynnän ja kulutuksen kasvaessa toimialalla
on kuitenkin tarve rakentaa uutta tuotantokapasiteettia. Samaan
aikaan malmiesiintymät ovat köyhtymässä, ympäristösäännökset
tiukentumassa sekä energiatehokkuusvaatimukset kasvamassa. Nämä
tekijät tuovat Outotecille ja sen edistyksellisille teknologioille
uusia mahdollisuuksia.
 
Outotecin asiakkaat käynnistivät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä
perusmetalli- ja alumiiniteknologioihin liittyviä projekteja, mutta
myös rauta-, ferroseos- ja rikkihappoteknologioiden kysyntä säilyi
voimakkaana.
 
Uusia potentiaalisia hankkeita ilmaantui edelleen nopeasti
kehittyvissä maissa kuten Intiassa ja Kiinassa sekä perinteisissä
kaivosmaissa kuten Australiassa ja Chilessä. Myös Lähi-Idässä kysyntä
jatkui vilkkaana.
 
 
TILAUSKERTYMÄ
 
Vuoden ensimmäisen neljänneksen uusien tilausten arvo oli 298,8
miljoonaa euroa (Q1/2007: 168,1 milj.  euroa), mikä vastaa 78 %
kasvua edellisen vuoden tilauskertymään verrattuna. Saadut tilaukset
ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat pääasiassa melko pieniä
toimituslaajuudeltaan, mutta ne sisälsivät merkittävän osuuden omaan
tuotekehitykseen perustuvia teknologioita ja laitteistoja.
 
Suurimmat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä saadut tilaukset:
- useita alumiiniteknologiatilauksia Kiinassa, kuten valulaitteisto
Huomei Hongjun Aluminium-Powerille, Vibrocompactor-laitteisto ja
anodien käsittelylaitoksen prosessilaitteet China Aluminium
International Tradingille sekä valulaitteisto ja anodien
käsittelylaitoksen tärkeimmät laitteet Yellow River Hydropower
Developmentille (17 miljoonaa euroa)
- rikastusteknologiatoimitus brasilialaiselle Mirabela Minera�olle
sekä kuonarikastamo Cumerio Med JSCo:lle Pirdopissa, Bulgariassa
sijaitsevaan kuparisulattoon (21 miljoonaa euroa)
- kuparin liekkisulatusuunin modernisointi KGHM:lle Puolaan (yli 10
miljoonaa euroa)
- kromiittimalmin pelletointilaitos sekä esikuumennusuunit
eteläafrikkalaiselle ASA Metalsille (25 miljoonaa euroa)
- kolmen vuoden palvelusopimukset Bolidenin Harjavallan- ja
Kokkolan-tehtaiden sekä Norilsk Nickelin Harjavallan-tehtaiden
kanssa.
 
 
TILAUSKANTA
 
Tilauskanta vuoden ensimmäisen neljänneksen lopussa oli yhteensä 1
359,6 miljoonaa euroa (Q1/2007: 836,5 milj. euroa), mikä oli 63 %
enemmän kuin edellisen vuoden vastaava luku. Yhtiön tilauskannan
arvostus 31.3.2008 oli 20 miljoonaa euroa alhaisempi kuin 31.12.2007
valuuttakurssimuutoksista johtuen.
 
31.3.2008 Outotecin tilauskanta sisälsi 32 yli 10 miljoonan euron
arvoista projektia, jotka muodostavat 63 % kokonaistilauskannasta.
Johto arvioi, että nykyisestä tilauskannasta noin 60 % tullaan
toimittamaan vuonna 2008 ja loput vuonna 2009 sekä sen jälkeen.
 
Juomaveden käsittelylaitoksen toimitus Amparan alueen itäisille
rannikkokaupungeille Sri Lankaan (100 milj. Yhdysvaltain dollaria)
odottaa asiakkaan rahoitussopimusta. Sitä ei ole kirjattu maaliskuun
lopun tilauskantaan.
 
 
LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS
 
Outotecin liikevaihto oli vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana
yhteensä 225,6 miljoonaa euroa (Q1/2007: 211,7 milj. euroa).
Tietyissä projekteissa Outotecin toimitusosuuteen kuulumattomien
töiden viivästyminen hidastutti liikevaihdon kertymistä
katsauskaudella. Nämä projektit tullaan kuitenkin kirjaamaan
liikevaihdoksi loppuvuoden 2008 aikana. Palveluliiketoiminnan osuus,
joka sisältyy divisioonien liikevaihtolukuihin, oli 20,8 miljoonaa
euroa liikevaihdosta (Q1/2007: 15,3 milj. euroa), eli se kasvoi 36 %
vastaavasta edellisvuoden tasosta.
 
Liikevoitto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuoden 2007
vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 21,0 miljoonaa euroa (Q1/2007:
13,6 milj. euroa) eli 9,3 % liikevaihdosta (Q1/2007: 6,4 %).
Liikevoiton kehitys jatkui hyvänä pääosin suurten avaimet käteen
-projektien ja muiden teknologiaprojektien onnistuneiden  toteutusten
ansiosta. Tulosparannukseen vaikuttivat myös myyntivolyymin kasvu ja
parantunut tuotevalikoima toimituksissa.
 
Kannattavuus parani 0,6 miljoonalla eurolla (Q1/2007: -0,1 milj.
euroa) siksi, että euron ja Yhdysvaltain dollarin väliset
realisoitumattomat termiinisopimukset, jotka eivät sisälly
suojauslaskentaan, arvostettiin käypään arvoon. Rahavirran
suojauslaskennan, joka aloitettiin 1.7.2007, mukaan Outotec kirjasi
tuloslaskelmaan 3,5 miljoonan euron suojauslaskennan voiton ja omaksi
pääomaksi kirjattiin 2,6 miljoona euroa vuoden 2008 ensimmäiseltä
neljännekseltä.
 
Outotecin kiinteät kustannukset olivat vuoden ensimmäisen
neljänneksen aikana noin 1,9 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuoden
2007 vastaavalla jaksolla. Hallintokustannusten kasvu liittyi
pääasiassa liiketoiminnan kasvuun, uuden henkilöstön rekrytointiin
eri puolilla maailmaa sekä hiljattain Intiassa ja Kazakstanissa
perustettujen yritysten tietojärjestelmien ja -yhteyksien
rakentamiseen.
 
Outotecin voitto ennen veroja oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä
23,1 miljoonaa euroa (Q1/2007: 15,3 milj. euroa). Hyvän
nettorahavirran korkotuotot vahvistivat tulosta ennen veroja. Vuoden
ensimmäisen neljänneksen voitto oli 16,3 miljoonaa euroa (Q1/2007:
10,3 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,39 euroa (Q1/2007: 0,25
euroa).
 
Outotecin oman pääoman tuotto tammi-maaliskuussa 2008 oli 33,2 %
(Q1/2007: 27,6 %) ja sijoitetun pääoman tuotto oli 47,4 % (Q1/2007:
44,5 %).
 

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto            
                               
                        Q1  Q1  Q1-Q4
Milj. EUR                  2008 2007  2007
                               
Liikevaihto                         
Minerals Processing             60,1 55,2  302,9
Base Metals                 60,1 60,1  274,2
Metals Processing             104,6 97,5  432,3
Muut liiketoiminnat             9,1  6,7  37,8
Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti -8,3 -7,8  -47,0
Yhteensä                  225,6 211,7 1 000,1
                                  
Liikevoitto                         
Minerals Processing             4,1  1,9  25,2
Base Metals                 6,3  9,4  43,9
Metals Processing              12,3  4,7  38,1
Muut liiketoiminnat             0,4  0,0   2,2
Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät    -2,2 -2,4  -13,3
Yhteensä                  21,0 13,6  96,1

 
*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja
hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis-
ja hallintopalvelujen laskutuksen ja osuuden osakkuusyhtiöiden
tuloksesta.
 
 
Minerals Processing
 
Minerals Processing -divisioonan liikevaihto kasvoi vuoden
ensimmäisen neljänneksen aikana 9 %, ja se oli 60,1 miljoonaa euroa
(Q1/2007: 55,2 milj. euroa). Liikevoitto oli 4,1 miljoonaa euroa
(Q1/2007: 1,9 milj. euroa). Divisioonan liikevoiton kasvuun
vaikuttivat liikevaihdon kasvu sekä prosessiratkaisujen suuri osuus
tilauskannassa. Lisäksi divisioonan liikevoitosta noin 2,8 miljoonaa
euroa liittyi realisoitumattomien termiinisopimusten käypään arvoon.
Toimialakohtaisen kausivaihtelun takia Minerals Processing
-divisioonan tulos on yleensä heikompi vuoden ensimmäisellä
puoliskolla ja vahvempi jälkimmäisellä puoliskolla.
 
Base Metals
 
Base Metals -divisioonan liikevaihto vuoden ensimmäisen neljänneksen
aikana oli 60,1 miljoonaa euroa (Q1/2007: 60,1 milj. euroa) ja
liikevoitto 6,3 miljoonaa euroa (Q1/2007: 9,4 milj. euroa).
Liikevaihto pysyi samalla tasolla kuin vuoden 2007 vastaavalla
jaksolla ja tähän vaikutti merkittävästi se, että tietyissä
projekteissa Outotecin toimitusosuuteen kuulumattomien töiden
viivästyminen hidastutti projektien etenemistä. Divisioonan
kannattavuus oli heikompi vuoden 2007 vastaavaan kauteen verrattuna,
sillä lisenssituloja ja asiakkaalle luovutettuja projekteja oli
vähemmän.
 
Metals Processing
 
Metals Processing -divisioonan liikevaihto kasvoi edellisvuotisesta
7 % eli 104,6 miljoonaan euroon (Q1/2007: 97,5 milj. euroa). Kasvu
johtui alumiini- ja rikkihappotehdasprojekteista sekä
pasuttoprojekteista. Liikevoitto kasvoi 12,3 miljoonaan euroon
(Q1/2007: 4,7 miljoonaa euroa). Kasvuun vaikuttivat toimitusten
lisääntyminen, lisenssitulot, projektien katteiden paraneminen sekä
kannattavat muutostilaukset.
 
 
TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA
 
Liiketoiminnan nettorahavirta vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana
oli hyvä, 40,7 miljoonaa euroa (Q1/2007: 21,1 milj. euroa).
Liiketoiminnan nettorahavirta parani yli 93 % edellisvuotisesta, mikä
johtui pääosin hyvästä tuloksesta, käyttöpääoman pienenemisestä sekä
hyvän rahavirran ansiosta saaduista korkotuloista. Tilikauden
päätyttyä 31.3.2008 emoyhtiö jakoi osinkoja 39,9 miljoonaa euroa 1.4.
2008.
 
Outotecin käyttöpääoma 31.3.2008 oli -176,7 miljoonaa euroa
(31.3.2007: -129,7 milj. euroa). Käyttöpääoman paraneminen johtui
lähinnä asiakas-, aliurakoitsija- ja alihankkijasopimusten
suotuisista maksuehdoista.
 
Tase säilyi vahvana. Korolliset nettovelat 31.3.2008 olivat -316,8
miljoonaa euroa (31.3.2007: -187,8 milj. euroa). Ensimmäisen
vuosineljänneksen lopussa saadut ennakkomaksut olivat yhteensä 231,9
miljoonaa euroa (31.3.2007: 141,0 milj. euroa). Ennakkomaksut
kasvoivat näin ollen yli 64 %. Outotecin velkaantumisaste
katsauskauden lopussa oli -178,2 % (31.3.2007: -121,7 %) ja
omavaraisuusaste 34,3 % (31.3.2007: 35,6 %).
 
Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä yrityksen
käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 3,3 miljoonaa euroa (Q1/2007: 4,6
milj. euroa), ja ne koostuivat lähinnä investoinneista
informaatioteknologiaan, immateriaalioikeuksiin sekä Outotecin
Turulan-konepajan laitteistoihin. Vuonna 2007
käyttöomaisuusinvestoinnit sisälsivät kertaeriä, jotka liittyivät
entisestä emoyhtiöstä irtautumiseen.
 
Annettujen takauksien ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mukaan
lukien konserniyhtiöiden ennakkotakaukset, oli 400,1 miljoonaa euroa
maaliskuun 2008 lopussa (31.3.2007: 248,8 milj. euroa). Määrä kasvoi
edellisvuodesta suhteellisesti liiketoiminnan kasvun myötä.
 
Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Outotec on solminut sopimuksen
ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa ylimmän johdon
osakepalkkiojärjestelmän hallinnoinnista. Osana tätä sopimusta
ulkopuolinen palveluntuottaja on alla olevan kassavirran
suojaamiseksi Outotecin rahoittamana hankkinut 250,000 Outotecin
osaketta, jotka on käsitelty Outotecin taseessa omien osakkeiden
hankintana.
 
 
TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS
 
Outotecin tutkimus- ja kehityskustannukset olivat ensimmäisen
neljänneksen aikana yhteensä 4,6 miljoonaa euroa (Q1/2007: 5,0 milj.
euroa) eli 2,0 % liikevaihdosta (Q1/2007: 2,4 %). Outotec jätti
kahdeksan uutta patenttihakemusta (Q1/2007: 7), ja sille myönnettiin
26 uutta kansallista patenttia (Q1/2007: 49).
 
Outotec ja Geologian tutkimuskeskus solmivat maaliskuussa 2008
kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on edistää
mineraaliteknologian tutkimus- ja kehitysyhteistyötä. Yhteistyö
sisältää esimerkiksi laboratorio-, pienoiskoelaitos- ja
demonstraatiolaitosmittakaavaisia tutkimuksia, joiden tarkoitus on
kehittää prosesseja uusille malmiesiintymille sekä parantaa toimivien
rikastamoiden prosesseja. Outotec ja Geologian tutkimuskeskus ovat
myös sopineet tutkijoiden vaihdosta Outotecin asiakkaiden
raaka-aineiden testauksen ja uusien laitosten käynnistysten
yhteydessä. Kumppanuussopimus syventää entisestään Geologian
tutkimuskeskuksen ja Outotecin pitkäaikaista yhteistyötä
luonnonvarojen hyödyntämisen sekä mineraalien uusien
rikastusteknologioiden kehittämisen alueella.
 
 
HENKILÖSTÖ
 
Outotecillä oli ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa yhteensä 2 318
työntekijää (31.3.2007: 1 921). Vuoden 2008 ensimmäisellä
neljänneksellä Outotecillä oli keskimäärin 2 185 työntekijää
(Q1/2007: 1 860). Keskimääräisen henkilöstön määrä kasvoi vuoden 2007
vastaavasta ajanjaksosta 325 henkilöllä liiketoiminnan kasvua
seuranneen aktiivisen rekrytoinnin vuoksi. Määräaikaisten
työntekijöiden määrä oli noin 17 % yhtiön henkilökunnasta.
 
Henkilöstö maittain
 

              31.3. 31.3. Muutos, %
              2008 2007
                 
Suomi            867  778   11,4
Saksa            334  297   12,5
Muu Eurooppa         229  205   11,7
Pohjois- ja Etelä-Amerikka  576  337   70,9
Australia          196  205   -4,4
Muu maailma         116  99   17,2
Yhteensä          2 318 1 921   20,7

 
Outotecillä oli ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa oman
henkilöstön lisäksi yli 500 projekteissa työskentelevää
täysipäiväistä sopimustyöntekijää. Sopimustyöntekijöiden määrä
vaihtelee projektikannan, paikallisten säädösten ja määräysten sekä
kausivaihteluiden mukaan.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä palkkojen ja muiden
työntekijöiden etuuksien määrä oli 36,2 miljoonaa euroa (Q1/2007:
29,4 milj. euroa).
 
 
OSAKEPOHJAISET KANNUSTINOHJELMAT
 
Outotecillä on kaksi avainhenkilöille tarkoitettua osakepohjaista
kannustinohjelmaa: ensimmäinen, vuosien 2007-2008 kannustinohjelma,
julkistettiin 23.3.2007, ja toinen, vuosien 2008-2010
kannustinohjelma, julkistettiin 3.3.2008.
 
Vuosien 2007-2008 osakepohjainen kannustinohjelma
 
Kaksivuotiseen osakepohjaiseen kannustinohjelmaan osallistuu noin 20
avainhenkilöä. Ohjelman ansaintakausi alkoi 1.1.2007 ja se päättyy
31.12.2008. Avainhenkilöille maksettava palkkio määräytyy yhtiön
nettovoitolle ja tilauskannalle asetettujen tavoitteiden
saavuttamisen perusteella. Palkkio maksetaan osakkeina ja
käteismaksuna. Osakkeet jaetaan avainhenkilöille keväällä 2009.
Kannustinohjelman enimmäispalkkio on yhteensä 6,7 miljoona euroa.
 
Vuosien 2008-2010 osakepohjainen kannustinohjelma
 
Toinen kannustinohjelma koostuu kolmesta ansaintakaudesta:
kalenterivuosista 2008, 2009 ja 2010. Ansaintakauden 2009 ja 2010
aikana kannustinohjelmaan osallistuu noin 60 työntekijää.
Kannustimena myönnettävien osakkeiden määrä riippuu hallituksen
määrittämistä ja asettamista vuosittaisista yhtiön kasvutavoitteista
liittyen osakekohtaiseen tulokseen, tilauskantaan sekä huolto- ja
varaosaliiketoimintaan. Ansaintakauden 2008 mahdolliset kannustimet
maksetaan vuonna 2009. Palkkiosta noin puolet maksetaan Outotecin
osakkeina ja puolet käteisenä.
 
Ansaintakauden 2008 aikana kannustinohjelmaan osallistuu noin 30
työntekijää. Noin 20 avainhenkilöä, jotka kuuluvat Outotecin
ensimmäisen vuosien 2007-2008 kannustinohjelman piiriin eivät
osallistu 2008-2010 ohjelmaan ansaintakaudella 2008.
 
Vuosien 2008-2010 kannustinohjelman enimmäisarvo vastaa noin
500 000:ta Outotecin osaketta (sisältäen käteisosuuden).
Ansaintakauden 2008 osuus vastaa noin 80 000:ta osaketta. Kun otetaan
huomioon noteeraus yrityksen osakkeesta 29.2.2008 (36,83 euroa),
ansaintakauden 2008 palkkiot vastaisivat noin 3 miljoonaa euroa,
mutta ansaintakauden 2008 palkkioiden kokonaisarvo voi kuitenkin
enintään kaksinkertaistua.
 
 
VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2008 PÄÄTÖKSET
 
Outotec Oyj:n vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2008
Espoossa. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen
sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilikaudelta 2007.
 
Osinko
 
Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille jaetaan osinkoa 31.12.2007
päättyneeltä tilikaudelta 0,95 euroa osaketta kohden. Osingot,
yhteensä 39,9 miljoonaa euroa, maksettiin 1.4.2008.
 
Hallitus
 
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi, puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja mukaan lukien, viisi (5). Hallituksen jäseniksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin
uudelleen Carl-Gustaf Bergström, Karri Kaitue, Hannu Linnoinen, Anssi
Soila ja Risto Virrankoski. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen
puheenjohtajaksi Risto Virrankosken. Järjestäytymiskokouksessaan
hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Karri Kaitueen.
 
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:
Puheenjohtajalle 5 000 euroa/kk, muille jäsenille 3 000 euroa/kk sekä
varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle
kullekin lisäksi 1 000 euroa/kk. Lisäksi kullekin hallituksen
jäsenelle maksetaan kokouskohtaisena palkkiona 500 euroa hallituksen
ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat
suorat kustannukset.
 
 
Tilintarkastajat
 
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mauri Palvi.
 
Hallituksen valtuutukset
 
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista
seuraavasti:
 
- Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita ja luovuttaa
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita sekä oikeuden antaa
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia.
Tällä valtuutuksella hallitukselle ei kuitenkaan anneta oikeutta
antaa optio-oikeuksia henkilöstön kannustamiseen.
- Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 4.200.000
kappaletta.
- Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista, kuten
annettavien osakkeiden merkintähinnan määrittelyperusteista ja
lopullisesta merkintähinnasta, sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä,
liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden allokoinnista ja
liikkeeseen laskettavien osakkeiden lopullisesta määrästä.
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta seuraavasti:
 
- Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 4.200.000 kappaletta yhtiön
vapaalla omalla pääomalla poiketen osakkeenomistajan etuoikeudesta
osakkeisiin, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden määrä ei saa ylittää kymmentä (10) prosenttia yhtiön
kaikkien osakkeiden määrästä.
- Osakkeet hankitaan OMX Pohjoismaisen Pörssin Helsingissä
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hintaan, joka niille on
julkisessa kaupankäynnissä muodostunut kaupantekohetkellä.
 
Yllä mainitut valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka.
 
 
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
 
Outotecin osakkeet on noteerattu OMX Pohjoismaisessa Pörssissä
Helsingissä (OTE1V). Outotecin osakepääoma on 16,8 miljoonaa euroa,
joka jakautuu 42,0 miljoonaan osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa
osakkeenomistajan yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa.
 
 
KAUPANKÄYNTI JA PÖRSSIARVO
 
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiön osakkeen vaihdolla
painotettu keskihinta oli 34,12 euroa, osakkeen suurin noteeraus oli
39,86 euroa ja pienin noteeraus oli 27,06 euroa. Outotecin osakkeilla
käytiin katsauskaudella kauppaa yli 34,6 miljoonalla osakkeella, mikä
vastaa yli 1 183:a miljoonaa euroa. Outotecin pörssiarvo 31.3.2008
oli 1 415 miljoonaa euroa, ja viimeisin Outotecin osakkeen noteeraus
oli 33,70 euroa. Yhtiöllä ei ollut hallussaan omia osakkeita
31.3.2008.
 
25.3.2008 Morgan Stanleyn yhteisomistus Outotec Oyj:n osakkeista
ylitti 5 %, mikä vastaa 3 517 978:aa osaketta. Tämä on 8,37 % yhtiön
osakepääomasta ja äänistä.
 
31.3.2008 kaikkiaan 12 hallintarekisteriin rekisteröityjen osakkeiden
osuus oli 83 % kaikista Outotecin osakkeista.
 
 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
 
Huhtikuussa Outotec julkisti sopimuksen (18 milj. euroa) Bhushan
Steelin kanssa. Sopimus käsittää kahden Meramandaliin, Orissan
osavaltioon, Intiaan rakennettavan rautamalmin sintrauslaitoksen
perussuunnittelun sekä omat laitteistot ja erikoislaitteet. Tämä
tilaus sisältyy Outotecin vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen
tilauskantaan.
 
Huhtikuussa Outotec sai kaksi jauhinteknologiatilausta (25 milj.
euroa), joihin sisältyvät varaosat ja palveluja ruotsalaiselta Nordic
Mines AB:ltä Suomessa toteutettavaan Laiva gold -projektiin sekä
venäläiseltä Polymetal Tradingiltä Venäjällä toteutettaviin Albazino-
ja Dukat-projekteihin.
 
Outotec allekirjoitti huhtikuussa myös sopimuksen (29 milj. euroa)
Shougang Jingtang United Iron & Steelin kanssa Kiinan Caofeidanissa
sijaitsevan rautamalmin pelletointilaitosprojektin uudesta,
ympäristöä säästävästä teknologiasta.
 
 
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
 
Outotec valvoo merkittävimpiä riskejä aktiivisen
riskienhallintamenetelmän avulla lisätäkseen läpinäkyvyyttä sekä
hallitakseen liiketoimintaan liittyviä riskejä.
 
Vuoden ensimmäisen neljänneksen riskiarvioinnin yhteydessä kaikki
keskeneräiset osatuloutettavat projektit ja takuuajan piirissä olevat
toimitetut projektit arvioitiin ja tarvittavat varaukset
kartoitettiin. Myös lähes 100-prosenttisesti valmiit projektit
arvioitiin ja suorituskyky- ja takuuvaraukset sekä mahdolliset
projektitappioihin liittyvät varaukset päivitettiin. Projektiriskien
varauksiin ei tehty oleellisia lisäyksiä.
 
Kasvavat kustannukset, tiettyjen komponenttien ja laitteiden laatu ja
puute sekä ammattitaitoisten henkilöiden rekrytoinnin ja sopivien
aliurakoitsijoiden löytämisen kansainväliset haasteet voivat
vaikuttaa liikevaihdon kasvuun, toimitusaikoihin, projektien
valmistumisiin ja tuloutuksiin. Pula ammattitaitoisesta henkilöstöstä
tietyillä alueilla voi johtaa palkkainflaatioon sekä rajoittaa
kasvumahdollisuuksia. Siksi yhtiö kehittää jatkuvasti kansainvälistä
aliurakoitsijaverkostoaan.
 
Yli puolet Outotecin kokonaisrahavirrasta syntyy euromääräisenä ja
loput eri valuuttoina, pääasiassa Australian dollareina, Brasilian
realeina, Kanadan dollareina, Etelä-Afrikan randeina ja Yhdysvaltain
dollareina. Uusissa projekteissa valuutan painoarvo voi vaihdella
merkittävästi, mutta lähes kaikki rahavirrat lyhyellä ja pitkällä
aikajaksolla suojataan termiineillä. Ennustetut ja todennäköiset
rahavirrat suojataan harkinnan mukaan erillisten päätösten ja
riskianalyysien perusteella. Suojauksen kustannukset otetaan huomioon
projektien hinnoittelussa.
 
Kansainvälisen talouden kehitys sekä taloudellisten markkinoiden
epävarmuus voi lyhyellä aikavälillä vaikuttaa Outotecin näkymiin,
mutta nämä epävarmuustekijät eivät ole keskeyttäneet Outotecin ja sen
asiakkaiden välisiä neuvotteluita.
 
 
VUODEN 2008 NÄKYMÄT
 
Outotecin markkinanäkymien arvioidaan pysyvän hyvinä vuonna 2008.
Kaivos- ja metalliteollisuuden näkymät jatkuvat edelleen hyvinä ja
metallien tarjonnan niukkuus kannustaa Outotecin asiakasteollisuutta
investoimaan laajasti uusiin tuotantolaitoksiin,
modernisointiprojekteihin ja laajennuksiin. Hyvän markkinatilanteen
myötä Outotecin prosessiteknologioiden ja palveluiden kysynnän
odotetaan jatkuvan vuonna 2008 hyvänä.
 
Outotec toistaa koko vuotta koskevat näkymät liikevaihdon ja
liikevoiton osalta. Vahvan tilauskannan ja ennakoitujen uusien
tilausten perusteella johto arvioi, että vuonna 2008
- liikevaihto tulee kasvamaan yli 25 %:lla vuodesta 2007, ja että
- liikevoitto tulee paranemaan vuodesta 2007 ja liikevoittomarginaali
tulee olemaan jonkin verran vuoden 2007 tasoa parempi, mihin
vaikuttavat uusien tilausten tyyppi ja projektien valmistumisajat.
 
Lisäksi johto arvioi, että tilauskanta vuoden 2008 lopussa tulee
olemaan suurempi kuin edellisen vuoden lopussa.
 
 
Espoossa 23.4.2008
 
Outotec Oyj
Hallitus
 
 
Lisätietoja antavat
 
Outotec Oyj
Seppo Rantakari, varatoimitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211
 
Vesa-Pekka Takala, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211, matkapuhelin +358 40 570 0074
 
Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin +358 20 529 2004, matkapuhelin +358 400 817 198
 
Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin +358 20 529 2003, matkapuhelin +358 400 954 141
 
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com
 
 

OSAVUOSIKATSAUS (tilintarkastamaton)                 
                                   
Tuloslaskelma                            
                                
                         Q1   Q1  Q1-Q4
Milj. EUR                   2008  2007  2007
                                   
Liikevaihto                 225,6 211,7 1 000,1
                                
Hankinnan ja valmistuksen kulut       -179,5 -171,5 -796,4
                                
Bruttokate                  46,1  40,2  203,8
                                
Liiketoiminnan muut tuotot           3,4  0,2   5,9
Myynnin ja markkinoinnin kulut        -10,8 -11,2  -44,6
Hallinnon kulut               -12,9 -10,2  -47,0
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut      -4,6  -5,0  -19,9
Liiketoiminnan muut kulut           -0,1  -0,0  -0,7
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta        -  -0,3  -1,4
                                
Liikevoitto                  21,0  13,6  96,1
                                
Rahoitustuotot ja -kulut                    
Nettokorot                   3,8  2,6  12,4
Markkinahintoihin liittyvät voitot ja
tappiot                    -0,5  0,3   0,2
Muut rahoitustuotot ja -kulut         -1,1  -1,2  -3,9
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä       2,2  1,7   8,7
                                
Voitto ennen veroja              23,1  15,3  104,8
                                
Tuloverot                   -6,9  -5,0  -27,2
                                
Kauden voitto                 16,3  10,3  77,6
                                
Jakautuminen:                         
Emoyhtiön omistajille             16,3  10,3  77,6
Vähemmistölle                 -0,0  -0,0   0,0
                                
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu      
osakekohtainen tulos:                     
Osakekohtainen tulos, EUR           0,39  0,25  1,85
Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR     0,39  0,25  1,85

Kaikki osavuosikatsauksen taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä
vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa
esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja
arvoja.
 
 

Lyhennetty tase                         
                                 
Milj. EUR               31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007
                                 
VARAT                              
                                 
Pitkäaikaiset varat                       
Aineettomat hyödykkeet           74,5   74,9    74,8
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    24,6   26,3    24,6
Sijoitukset ja saamiset                     
Korolliset                  2,6    1,4    3,4
Korottomat                 17,4   12,4    17,3
Pitkäaikaiset varat yhteensä        119,0   115,0   120,0
                                 
Lyhytaikaiset varat                           
Vaihto-omaisuus *)             109,6   131,7   117,0
Sijoitukset ja saamiset                     
Korolliset                  0,8    1,0    0,8
Korottomat                 202,7   137,8   224,0
Rahavarat                 317,6   188,8   291,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä        630,7   459,3   632,8
                                 
                                 
VARAT YHTEENSÄ               749,7   574,2   752,8
                                 
OMA PÄÄOMA JA VELAT                           
                                     
Oma pääoma                                
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma                   177,8   154,3   214,7
Vähemmistöosuus                -    0,0    0,1
Oma pääoma yhteensä            177,8   154,3   214,8
                                     
Pitkäaikaiset velat                           
Korolliset                  1,2    2,2    1,2
Korottomat                 53,2   38,0    47,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä        54,4   40,1    48,6
                                     
Lyhytaikaiset velat                           
Korolliset                  2,9    1,2    1,0
Korottomat **) ***)            514,4   378,6   488,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä        517,4   379,8   489,5
                                     
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ        749,7   574,2   752,8

*) Joista varastosta maksetut ennakot olivat 30,1 miljoonaa euroa
31.3.2008 (31.3.2007: 45,1 milj. euroa, 31.12.2007: 34,8 milj.
euroa).
**) Joista bruttomääräiset saadut ennakot olivat 725,3 miljoonaa
euroa 31.3.2008 (31.3.2007: 497,1 milj. euroa, 31.12.2007: 589,7
milj. euroa). Nettomääräiset saadut ennakot valmistusasteen mukaisen
osatuloutuksen jälkeen olivat 231,9 miljoonaa euroa 31.3.2008
(31.3.2007: 141,0 milj. euroa, 31.12.2007: 190,1 milj. euroa).
***) Sisältää 39,9 miljoonaa euroa osingonmaksuvelkaa 31.3.2008.
 
 

Lyhennetty rahavirtalaskelma                     
                            Q1  Q1 Q1-Q4
Milj. EUR                      2008 2007 2007
Liiketoiminnan rahavirta                       
Kauden voitto                    16,3 10,3 77,6
Oikaisut                                 
  Poistot                       2,8  2,7 11,3
  Muut oikaisut                    6,7  2,6 25,8
Käyttöpääoman vähennys                21,4 11,6 29,2
Saadut korot                     4,0  2,4 11,8
Maksetut korot                    -0,2 -0,1 -0,2
Maksetut verot                   -10,4 -8,4 -12,6
Liiketoiminnan nettorahavirta            40,7 21,1 143,0
Investoinnit                     -3,3 -4,3 -11,6
Aineellisen omaisuuden myynti             0,0  0,0  0,2
Muu investointien rahavirta               - -0,4 -0,6
Investointien nettorahavirta             -3,3 -4,7 -12,1
Rahavirta ennen rahoitusta              37,4 16,4 131,0
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset         -0,0 -0,0 -1,0
Lyhytaikaisten lainojen nostot (+) ja
takaisinmaksut (-)                  2,0 -0,0   -
Maksetut osingot                    -   - -14,7
Omien osakkeiden hankinta*)             -9,3   -   -
Muu rahoituksen rahavirta              -0,1 -0,1 -0,8
Rahoituksen nettorahavirta              -7,4 -0,1 -16,5
Rahavarojen nettomuutos               30,0 16,3 114,5
                                      
Rahavarat kauden alussa               291,0 171,4 171,4
Valuuttakurssien muutosten vaikutus         -3,4  1,1  5,1
Rahavarojen nettomuutos               30,0 16,3 114,5
Rahavarat kauden lopussa              317,6 188,8 291,0

*) Outotec on solminut sopimuksen ulkopuolisen palveluntuottajan
kanssa ylimmän johdon osakepalkkiojärjestelmän hallinnoinnista. Osana
tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on alla olevan
kassavirran suojaamiseksi Outotecin rahoittamana hankkinut 250,000
Outotecin osaketta, jotka on käsitelty Outotecin taseessa omien
osakkeiden hankintana.
 
Laskelma oman pääoman muutoksista
 
A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Muut rahastot
D = Arvonmuutosrahasto
E = Omat osakkeet
F = Kumulatiiviset muuntoerot
G = Kertyneet voittovarat
H = Vähemmistöosuus
I = Oma pääoma yhteensä
 

              Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Milj. EUR         A  B  C  D  E  F   G  H   I
Oma pääoma 1.1.2007  16,8 20,2 0,1  -  - 5,8 101,1 0,0 144,1
Muuntoerot        -  -  -  -  - -0,1   - 0,0 -0,1
Suoraan omaan pääomaan
kirjatut erät       -  -  -  -  - -0,1   - 0,0 -0,1
Kauden voitto       -  -  -  -  -  - 10,3 -0,0 10,3
Kaudella kirjatut
tuotot ja kulut
yhteensä         -  -  -  -  - -0,1 10,3 -0,0 10,2
Oma pääoma 31.3.2007  16,8 20,2 0,1  -  - 5,7 111,4 0,0 154,3
                                      
Oma pääoma 1.1.2008  16,8 20,2 0,2 7,9  - 5,7 164,0 0,1 214,8
Rahavirran suojaukset:                             
  Omaan pääomaan
  jaksotettu
  suojaustulos      -  -  - 3,6  -  -   -  -  3,6
  Omaan pääomaan
  kirjatut verot     -  -  - -1,0  -  -   -  - -1,0
Myytävissä olevat
sijoitukset:                                  
  Omaan pääomaan
  kirjattu arvonmuutos  -  -  - -1,2  -  -   -  - -1,2
Muuntoerot        -  -  -  -  - -5,7   - -0,0 -5,7
Suoraan omaan pääomaan
kirjatut erät       -  -  - 1,3  - -5,7   - -0,0 -4,3
Kauden voitto       -  -  -  -  -  - 16,3 -0,0 16,3
Kaudella kirjatut
tuotot ja kulut
yhteensä         -  -  - 1,3  - -5,7 16,3 -0,0 12,0
Osingonjako        -  -  -  -  -  - -39,9  - -39,9
Omien osakkeiden
hankinta*)        -  -  -  - -9,3  -   -  - -9,3
Johdon optio ohjelma:                              
  vastaanotettujen
  palveluiden arvo    -  -  -  -  -  -  0,0  -  0,0
Vähemmistön hankinta   -  -  -  -  -  -   - -0,0 -0,0
Muut muutokset      -  - -0,0  -  -  -  0,2  -  0,2
Oma pääoma 31.3.2008  16,8 20,2 0,1 9,2 -9,3 0,1 140,7  - 177,8

*) Outotec on solminut sopimuksen ulkopuolisen palveluntuottajan
kanssa ylimmän johdon osakepalkkiojärjestelmän hallinnoinnista. Osana
tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on alla olevan
kassavirran suojaamiseksi Outotecin rahoittamana hankkinut 250,000
Outotecin osaketta, jotka on käsitelty Outotecin taseessa omien
osakkeiden hankintana.
 

Konsernin tunnusluvut                        
                       Q1   Q1       Q1-Q4
                            Viim.
                      2008  2007  12kk  2007
Liikevaihto, milj. EUR          225,6 211,7 1 014,0 1 000,1
Bruttokate, %               20,4  19,0  20,7  20,4
Liikevoitto, milj. EUR          21,0  13,6  103,4  96,1
Liikevoitto, % liikevaihdosta       9,3  6,4  10,2   9,6
Voitto ennen veroja, milj. EUR      23,1  15,3  112,6  104,8
Voitto ennen veroja, % liikevaihdosta   10,3  7,2  11,1  10,5
Liiketoiminnan nettorahavirta,
milj. EUR                 40,7  21,1  162,6  143,0
Korollinen nettovelka kauden lopussa,
milj. EUR                -316,8 -187,8 -316,8 -292,9
Velkaantumisaste kauden lopussa, %   -178,2 -121,7 -178,2 -136,4
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %    34,3  35,6  34,3  38,2
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -176,7 -129,7 -176,7 -153,9
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. EUR   3,3  4,6  10,4  11,6
Käyttöomaisuusinvestoinnit, %
liikevaihdosta               1,5  2,2   1,0   1,2
Sijoitetun pääoman tuotto, %       47,4  44,5  68,1  59,8
Oman pääoman tuotto, %          33,2  27,6  50,3  43,3
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 359,6 836,5 1 359,6 1 317,2
Tilauskertymä, milj. EUR         298,8 168,1 1 593,8 1 463,0
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana   2 185 1 860  2 113  2 031
Kauden voitto, % liikevaihdosta      7,2  4,9   8,2   7,8
Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot,
milj. EUR                 4,6  5,0  19,4  19,9
Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot, %
liikevaihdosta               2,0  2,4   1,9   2,0
Osakekohtainen tulos, EUR         0,39  0,25  1,99  1,85
Osakekohtainen oma pääoma, EUR      4,23  3,67  4,23  5,11
Osakekohtainen osinko, EUR          -   -  0,95  0,95

 
 
TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA
 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin
(Osavuosikatsaukset) mukaisesti ja siinä on noudatettu samoja
laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin viimeisimmässä
tilinpäätöksessä. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
 
Outotec on soveltanut maaliskuusta 2008 alkaen IFRS 2
Osakeperusteiset maksut standardia ylimmälle johdolle suunnattuun
osakepalkkiojärjestelmään, jonka ansaintajakso on vuosina 2008 -
2010.
 
Arvioiden käyttö
 
IFRS edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat
taseen laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten
varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin
raportointikaudella. Laskenta-arvioita on käytetty määritettäessä
tilinpäätöksessä raportoitujen erien suuruutta, mm. määritettäessä
tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, aineellisen ja aineettoman
käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja, varauksia,
eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumisia. Arviot perustuvat
johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista,
että toteumat poikkeavat osavuosikatsauksessa käytetyistä arvioista.
 
Uusien ja muuttuneiden standardien sekä tulkintojen soveltaminen
 
- IFRIC 11 IFRS 2 - Group and Treasury Share Transactions (voimassa
1.3.2007 jälkeen alkavilla tilikausilla)
- IFRIC 12 Service Concession Arrangements (voimassa 1.1.2008 jälkeen
alkavilla tilikausilla). Tulkintaa ei ole vielä hyväksytty
sovellettavaksi EU:ssa.
- IFRIC 14 IAS 19 - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum
Funding Requirements and their Interaction (voimassa 1.1.2008 jälkeen
alkavilla tilikausilla). Tulkintaa ei ole vielä hyväksytty
sovellettavaksi EU:ssa.
 
Yllä listatuilla tulkinnoilla ei ole vaikutusta konsernin vuoden 2008
tilinpäätökseen.
 
Lisäksi Outotec arvioi seuraavien standardien käyttöönoton
vaikutukset ja alkaa soveltaa uusia standardeja 1.1.2009 alkavalla
tilikaudella:
 
- IFRS 2 Share-based Payment Vesting Conditions and Cancellations
(voimassa 1.1.2009 alkavilla tilikausilla). Uudistettua standardia ei
ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
- IFRS 3 Business Combinations (voimassa 1.7.2009 alkavilla
tilikausilla). Uudistettua standardia ei ole vielä hyväksytty
sovellettavaksi EU:ssa.
- IFRS 8 Operating Segments (voimassa 1.1.2009 alkavilla
tilikausilla)
- IAS 1 Presentation of Financial Statements (voimassa 1.1.2009
alkavilla tilikausilla). Uudistettua standardia ei ole vielä
hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
- IAS 23 Borrowing Costs (voimassa 1.1.2009 alkavilla tilikausilla).
Uudistettua standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi
EU:ssa.
- IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements (voimassa
1.7.2009 alkavilla tilikausilla). Uudistettua standardia ei ole vielä
hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
- IAS 32 Financial Instruments: Presentation and IAS 1 Presentation
of Financial Statements Puttable Financial Instruments and
Obligations Arising on Liquidation (voimassa 1.1.2009 alkavilla
tilikausilla). Uudistettua standardia ei ole vielä hyväksytty
sovellettavaksi EU:ssa.
 

Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät
                           Q1  Q1 Q1-Q4
Milj. EUR                     2008 2007 2007
Myytävissä olevien rahoitusvarojen luovutusvoitto  -  -  1,9

Outotecin omistamien Pacific Ore Ltd (UK) osakkeiden tasearvo oli 0,8
miljoonaa euroa 31.12.2006. Vuonna 2007 osakkeet vaihdettiin Trajan
Mineral Limited:n osakkeisiin. Trajan Mineral Limited listautui
Australian pörssiin (ASX) 30.11.2007. Kyseinen listautuminen tuotti
Outotecille 1,9 miljoonan euron voiton. Yhtiön listautumishetken ja
31.3.2008 välinen osakkeiden käyvän arvon muutos -1,5 miljoonaa euroa
(31.12.2007: -0,3 milj. euroa) on kirjattu myytävissä olevien
rahoitusvarojen arvostustilille Outotecin omaan pääomaan.
 

Tuloverot                          
                        Q1  Q1 Q1-Q4
Milj. EUR                  2008 2007 2007
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -3,4 -3,0 -24,5
Laskennalliset verot             -3,4 -2,1 -2,7
Tuloverot yhteensä              -6,9 -5,0 -27,2

 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet               
                                 
Milj. EUR               31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007
Hankintameno kauden alussa         81,3   77,4    77,4
Muuntoerot                 -1,5    0,2    0,0
Lisäykset                  2,4    1,4    5,1
Vähennykset                 -0,1   -0,2    -1,5
Uudelleenryhmittelyt            -0,1   -0,0    0,2
Hankintameno kauden lopussa         82,0   78,9    81,3
                                     
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
kauden alussa               -56,7   -50,7   -50,7
Muuntoerot                  0,9   -0,1    0,1
Vähennykset                 0,1    0,0    1,1
Uudelleenryhmittelyt              -     -    0,0
Tilikauden poistot             -1,7   -1,8    -7,2
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
kauden lopussa               -57,4   -52,7   -56,7
                                     
Kirjanpitoarvo kauden lopussa        24,6   26,3    24,6

 

Vastuusitoumukset                        
                                 
Milj. EUR               31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007
Annetut pantit                1,8   29,7    2,1
Annetut takaukset kaupallisten
sitoumusten vakuudeksi           167,1   129,7   185,7
Vuokravastuut                47,5   48,1    51,4

Yllä oleviin takauksiin ei sisälly konserniyhtiöiden antamat
ennakonmaksutakaukset. Konserniyhtiöiden antamat takaukset
rahoituksen vakuudeksi olivat 31.3.2008 0,4 miljoonaa euroa
(31.3.2007 0,4 milj. euroa, 31.12.2007 2,8 milj. euroa) ja
kaupallisten sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset,
ennakonmaksutakaukset mukaan lukien, oli 400,1 miljoonaa euroa
(31.3.2007 248,8 milj. euroa, 31.12.2007 391,9 milj. euroa).
 

Johdannaissopimukset              
                        
Valuuttajohdannaiset              
                        
Milj. EUR      31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007
Käypä nettoarvo    20,8 *)    1,7  13,9 **)
Nimellismäärä       328    117    344

*) joista 16,3 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia
**) joista 11,1 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia
 
 

Lähipiiritapahtumat                 
                           
Liiketoimet ja avoimet saldot osakkuusyhtiöiden kanssa
                  Q1   Q1  Q1-Q4
Milj. EUR            2008  2007   2007
                          
Myynti               -   0,7   0,0
Rahoitustuotot ja -kulut      -   0,0   0,2
Lainasaamiset            -   1,6   1,2
Myynti- ja muut saamiset     0,1   1,8   1,0

Vuoden 2007 viimeisen kvartaalin ja vuoden 2008 ensimmäisen
kvartaalin aikana Intune Circuits Oy:ssä järjestetyn suunnatun
osakeannin seurauksena Outotec konsernin omistusosuus yhtiössä laski
17,9 prosenttiin. Tämän omistusosuuden muutoksen johdosta yhtiötä ei
enää yhdistellä Outotec konserniin osakkuusyhtiönä vuoden 2008 alusta
lähtien. Jäljellä oleva omistus yhtiössä sisältyy
konsernitilinpäätöksessä myytävissä olevien sijoitusten ryhmään.
 
 

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto kvartaaleittain
                                            
Milj. EUR      Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08
 
Liikevaihto                                      
Minerals Processing 36,4 57,4 67,5 95,3 55,2 64,6 72,7 110,5 60,1
Base Metals     44,9 50,6 43,3 53,4 60,1 64,5 64,1 85,6 60,1
Metals Processing  62,9 67,5 71,0 90,8 97,5 100,9 113,0 120,8 104,6
Muut liiketoiminnat  6,6  8,1  6,0 11,9  6,7  8,9 11,1 11,1  9,1
Kohdistamattomat
erät*) ja sisäinen
myynti        -6,7 -6,8 -7,9 -11,9 -7,8 -11,7 -15,0 -12,5 -8,3
Yhteensä      144,2 176,8 179,9 239,6 211,7 227,1 245,9 315,5 225,6
                                            
Liikevoitto                                      
Minerals Processing -3,7 -1,9  5,2 13,1  1,9  3,3  3,6 16,3  4,1
Base Metals      5,6  7,1  4,1  6,7  9,4 13,2 12,1  9,3  6,3
Metals Processing   4,1  6,1  5,6  5,3  4,7 10,5 11,5 11,5 12,3
Muut liiketoiminnat -0,5  0,2 -0,3  1,0  0,0  0,6  1,3  0,3  0,4
Kohdistamattomat**)
ja sisäiset erät   -1,5 -1,5 -0,2 -3,0 -2,4 -4,1 -2,5 -4,4 -2,2
Yhteensä       4,1 10,0 14,5 23,0 13,6 23,4 26,0 33,0 21,0

*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja
hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis-
ja hallintopalvelujen laskutuksen ja osuuden osakkuusyhtiöiden
tuloksesta.
 
 

Tunnuslukujen laskentaperusteet                    
                                      
Korollinen nettovelka   = Korolliset velat - korolliset varat    
                                      
Velkaantumisaste     = Korollinen nettovelka        × 100
                Oma pääoma yhteensä            
                                      
Omavaraisuusaste     = Oma pääoma yhteensä         × 100
                Taseen loppusumma - saadut ennakot    
                                      
Sijoitetun pääoman tuotto = Liikevoitto + rahoitustuotot    × 100
              Taseen loppusumma - korottomat
                velat (kauden keskiarvo)         
                                      
Oman pääoman tuotto    = Kauden voitto            × 100
              Oma pääoma yhteensä (kauden
                keskiarvo)                
                                      
Tutkimus- ja        Tuloslaskelmaan kirjatut tutkimus-
kehitystoiminnan menot  = ja kehitystoiminnan           
              kulut (mukaan lukien saaduilla
                avustuksilla katetut kulut)        
                                      
              Emoyhtiön omistajille kuuluva
Osakekohtainen tulos   = kauden voitto               
              Osakkeiden keskimääräinen
                osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana
                                      
Osakekohtainen osinko   = Tilikaudelta jaettu osinko        
              Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa,
                oikaistuna splitin vaikutuksella     
                                      

 
TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖN EDUSTAJILLE
 
Tiedotustilaisuus, jossa talous- ja rahoitusjohtaja Vesa-Pekka Takala
ja varatoimitusjohtaja Seppo Rantakari esittelevät
osavuosikatsauksen, pidetään Helsingissä. Tilaisuus on
englanninkielinen.
 
TIEDOTUSTILAISUUS
Päivä: keskiviikko, 23.4.2008
Aika: 15.00-16.00
Paikka: Hotel Kämp, kokoushuone Akseli Gallen-Kallela,
Pohjoisesplanadi 29
 
OSALLISTUMINEN WEBCASTIN KAUTTA
Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta
osoitteessa www.outotec.com/Investors. Rekisteröidy sivuille noin
5-10 minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua. Webcast-lähetys
tullaan nauhoittamaan ja julkaisemaan Outotecin kotisivuilla.
 
OSALLISTUMINEN PUHELIMITSE
Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla
5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025.
Tunnussana on Outotec. Nauhoitus tilaisuudesta on kuunneltavissa
26.4.2008 saakka numerossa +44 20 7031 4064 koodilla 791802.
 
Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä
kaupallisiin tarkoituksiin.
 
 
VUODEN 2008 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI
 
Outotec julkistaa vuoden 2008 aikana seuraavat taloudelliset
tiedotteet:
 
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2008 keskiviikkona 23.7.2008
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008 torstaina 23.10.2008
 
 
JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com